Domov ZdravjeZdrave novice Odgovor ga. Bratuškove na poslansko vprašanje o zdravilskih metodah

Odgovor ga. Bratuškove na poslansko vprašanje o zdravilskih metodah

4 ogledov

14. 5. 2014 je poslanka Katarina Hočevar posredovala prijavo ustnega poslanskega vprašanja mag. Alenki Bratušek v zvezi z zdravilskimi metodami. Spraševala jo je glede Pravilnika o dovoljenih 37. različnih metodah zdravljenja, ki bi ga naj ga. Alenka Trop Skaza spremenila in naj bi ukinila dve tretjini zdravilskih metod. Zanimalo jo je, kako ga. Bratušek gleda na dejanje kolegice in ali se ji zdi, da je bila odločitev Trop Skazove preuranjena.

Ga. Alenka Bratušek je odgovorila (odgovor navajamo v celoti):
»Uvodoma naj pojasnimo, da bivša ministrica dr. Alenka Trop Skaza ni sprejela oziroma
podpisala nobenega novega pravilnika, kot je bilo to večkrat netočno omenjeno. Šlo je le za predlog spremembe obstoječega pravilnika, ki je trenutno v fazi zaključene javne razprave, nadaljnji postopki pa so ustavljeni.
Zakon o zdravilstvu, ki je bil sprejet leta 2007 (Uradni list RS, št. 94/07 in 87/11: v nadaljnjem besedilu: zakon), v 6. členu določa, da zdravilsko dejavnost izvajajo zdravilci (fizične osebe), ki imajo pridobljeno najmanj srednjo izobrazbo zdravstvene smeri ali pridobljeno najmanj srednjo strokovno izobrazbo, opravljen preizkus iz zdravstvenih vsebin in veljavno licenco. Ne glede na omenjeno lahko homeopatijo, kiropraktiko in osteopatijo izvajajo le osebe, ki imajo diplomo medicinske fakultete in pridobljena znanja ter veljavno licenco.
Določba 52. člena zakona predvideva ustanovitev zdravilske zbornice, do katere pa do danes (zaradi različnih interesov izvajalcev zdravilstva) žal ni prišlo. Zaradi navedenega Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) trenutno opravlja naloge, ki bi jih sicer zbornica opravljala kot javno pooblastilo.
Ministrstvo je tudi zaradi sprejetja dokumenta Vlade RS – Obvladovanje sive ekonomije z dne 12. 9. 2013 ter z namenom deregulacije poklicev, ki je ena izmed vladnih prioritet, pristopilo k spremembam urejanja tega področja. Zato smo, kot vam je znano, pred časom posredovali v javno razpravo predlog Pravilnika o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilske dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), v katerem sme zmanjšali število posameznih zdravilskih metod. Naveden predlog seveda ne pomeni, da bi bilo izvajanje teh metod v celoti prepovedano, saj bi se vse metode, ki bi bile izvzete iz urejanja tega pravilnika prenesle na gospodarski resor in bi se naprej nemoteno izvajale kot običajna storitvena dejavnost. Za izvajanje le-te pa posameznik ne bi potreboval licence in vpisa v register. Iz naslova tovrstnega izvajanja dejavnosti bi moral plačevati davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Storitve zdravilcev so sicer oproščene plačila DDV, če zdravilec opravlja zdravilska storitev v skladu z Zakonom o zdravilstvu ter se njegova storitev uvršča med
alternativne oblike Zdravljenja (pod šifro Q/86.901).
V času javne razprave smo na predlog spremembe pravilnika skupaj prejeli 16 pripomb oziroma
predlogov. PO pregledu pripomb je ministrstvo ugotovilo, da se pripombe v veliki meri nanašajo
zgolj na nestrinjanje s črtanjem določene metode iz samega pravilnika.
Z ‘namenom, da bi skupaj doprinesli k boljšemu predpisu in ureditvi stanja na področju
zdravilstva smo predlagatelje pripomb oziroma predlogov zaprosili, da v roku 15 dni, za vsako
metodo, za katero menijo, da bi morala ostati v pravilniku, navedejo vsebinske argumente ter
pošljejo dopolnjene podatke, in sicer:
a) naziv in definicijo zdravilskega sistema ali zdravilske metode,
b) kratek opis zdravilskega sistema ali zdravilske metode,
c) opis načina izvajanja zdravilskega sistema ali zdravilske metode,
d) učni program in učno gradivo za zdravilski sistem ali zdravilske metodo,
e) navedbo izobraževalnih središč v Sloveniji, Evropi ali drugje v svetu,
f) literatura o zdravilskem sistemu ali zdravilski metodi,
g) število izvajalcev tega zdravilskega sistema oziroma zdravilske metode v Sloveniji,
obstoječa strokovna združenja izvajalcev.
Na ministrstvu smo prejete predloge strokovnih stališč glede ureditve področja zdravilstva v
Sloveniji preučili ter jih primerjali s prakso urejanja tega vsebinskega sklopa v drugih evropskih
državah. Pri odločanju o bodočem načinu urejanja področja zdravilstva smo vzeli v obzir tudi
samo dejstvo, da se je od uveljavitve zakona leta 2007 v praksi pokazalo nekaj težav pri samem
izvajanju zakona. Zaradi omenjenega in tudi zaradi potrebe po deregulaciji, ki jo ministrstvo v
zadnjih letih izvaja na širšem področju zdravstva, bi bile potrebne obširnejše spremembe tega
področja. Za celovitejšo ureditev področja zdravilstva bo tako potrebno pripraviti spremembe na
zakonskem nivoju urejanja.
Po mnenju ministrstva sta možni dve rešitvi, in sicer:
a. priprava novega zakona (s tem bi se zagotovila celovita sanacija in vzpostavila
popolnoma nova ureditev, predvsem v smeri deregulacije tega področja) ali
b. priprava novele zakona, s katero bi v obstoječem zakonu sicer ostale licence, register
in dovoljenja za opravljanje zdravilskih metod (bi se pa, tudi v kontekstu vsaj delne
deregulacije, zožila pravna podlaga za pravilnik, katerega spremembo je sicer
ministrstvo predlagalo pred kratkim).
Vsekakor spremembe na področju urejanja zdravilstva terjajo določen čas za premislek, česar
se na ministrstvu tudi zavedamo, ravno zaradi navedenega poteka med izvajalci zdravilske
dejavnosti in ministrstvom izmenjava stališčin predlogov, kar je bilo vidno tudi pri zadnjem
predlogu sprememb pravilnika.
Tudi v nadaljevanju procesa sprememb ureditve tega področja si bo ministrstvo prizadevalo za
čim boljšo komunikacijo in sOdelovanje obeh strani, z namenom ureditve tega področja po vzoru
primerljivih evropskih držav.«

© Vse pravice pridržane | Tridea d.o.o., Podkraj pri Zagorju 3A, 1410 Zagorje ob Savi