Domov Odnosi in družinaUspešno staranje Kako povečati pokojnino?

Kako povečati pokojnino?

6 ogledov

Od leta 2016 dalje lahko izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja ponudimo varčevanje v skladih življenjskega cikla, saj se je modernizacija dodatnega pokojninskega zavarovanja izvedla do konca leta 2015.

Kaj sploh je dodatno pokojninsko zavarovanje nam pove definicija, ki glasi:
»Dodatno zavarovanje predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih varčevalk ali varčevalcev in zavarovancev z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih s pokojninskim načrtom ali zakonom, zagotovi pravica do dodatne pokojnine.«
Od leta 2001 je v Sloveniji sistemsko urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje z namenom varčevanja v času zaposlitve za dodatek k pokojnini v obliki dodatne pokojninske rente. Konec leta 2015 (zadnji uradni podatki) so zavarovanci zbrali na osebnih računih skoraj 2 milijardi evrov sredstev, v zavarovanje pa je bilo vključenih nekaj manj kot 500.000 zaposlenih ali 60 % zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Preglednica 1: Primerjava števila zavarovancev in zbranih sredstev na osebnih računih zavarovancev v mio evrih po letih

Uvedba drugega pokojninskega stebra – novost od leta 2001
Že prejšnji zakon o pokojninskim in invalidskem zavarovanju je sistemsko uvedel varčevanja v drugem pokojninskem stebru, ki v Sloveniji temelji na privatni iniciativi finančnih institucij in drugih posameznikov. Drugi steber temelji na prostovoljni vključitvi v:
– kolektivno, kjer premijo za zaposlene plačujejo delodajalci in/ali zaposleni ali
– individualno zavarovanje, kjer premijo zase plačuje posameznik iz neto plače.
Premija se zbira na posameznikovem osebnem računu in je namenjena za dodatno pokojnino po upokojitvi.
Država stimulira varčevanje za dodatno pokojnino z davčnimi olajšavami, ki jih prejme plačnik premije. Če je to delodajalec, ne plačuje davkov in prispevkov na vplačano premijo do določene višine (5,844 % posameznikove bruto plače, vendar ne več kot 2.819,09 evrov na leto), če pa je to posameznik, se mu del premije v obliki vračila dohodnine povrne pri informativnem izračunu dohodnine, vračilo pa je enako dohodninski stopnji (ali je to 16 ali 27 ali 34 ali 39 ali 50 %).

Skladi življenjskega cikla – sprememba od leta 2016 dalje
Do vključno leta 2015 smo vsi, ki varčujemo za dodatno pokojnino, imeli možnost varčevanja le v skladu, ki zagotavlja zajamčeno donosnost in jo predpisuje Ministrstvo za finance. Od leta 2016 pa lahko posameznik izbira sklad, v katerem želi varčevati in sicer v skladu z njegovo starostjo. V teoriji predstavljajo skladi življenjskega cikla avtomatsko prilagajanje sredstev, ki jih ima posameznik na svojem računu, od večje tveganosti (kar predstavljajo naložbe v npr. delnice) do manjše tveganosti (kar predstavljajo naložbe v npr. obveznice in depozite), ko se posameznik bliža upokojitvi.

Moja naložba ponuja posameznikom, ki so stari do 45 let varčevanje v delniškem skladu, ki večji del sredstev nalaga v lastniške vrednostne papirje (delnice), ki po teoriji prinašajo višje donose in hkrati predstavljajo večje tveganje.
Zavarovanci stari do 45 let imajo možnost izbire varčevanja ali v delniškem ali mešanem ali zajamčenem skladu. Ob vključitvi (od leta 2016 dalje) so avtomatsko uvrščeni v delniški sklad, z izjavo pa lahko sklad tudi enkrat letno zamenjajo.

Posameznikom med starostjo npr. 45 do 55 let izvajalci omogočamo varčevanje v mešanem ali uravnoteženem skladu, ki približno polovico sredstev nalaga v lastniške vrednostne papirje, polovico sredstev pa v dolžniške vrednostne papirje (npr. obveznice) ali depozite. V skladu s teorijo so obveznice manj tvegan vrednosti papir, saj predstavljajo dolžniški vrednosti papir, kjer posameznik z nakupom obveznico »posodi« sredstva izdajatelju obveznice, le-ta pa mu skozi določeno časovno obdobje izplačuje obresti ter običajno ob zapadlosti tudi glavnico.
Zavarovanci stari med 45 do 55 let lahko varčujejo v mešanem ali zajamčenem skladu. Ob vključitvi (od leta 2016 dalje) so avtomatsko uvrščeni v uravnoteženi sklad, z izjavo pa lahko izberejo varčevanje v zajamčenem skladu.

Posamezniki stari nad 55 let varčujejo le v zajamčenem skladu, ki večino naložb usmerja v dolžniške vrednostne papirje, ki so po teoriji manj tvegani, vendar dosegajo tudi manjše donosnosti. Posamezniki, ki varčujejo za dodatno pokojnino so od leta 2001 vključeni v zajamčeni sklad, ki zagotavlja zajamčeno donosnost. Vanj se od leta 2016 dalje lahko vključijo tudi posamezniki, ki so pričeli z varčevanjem, in ne želijo prevzemati večjih tveganj, vendar morajo za varčevanje v zajamčenem skladu izpolniti izjavo.

Zavarovanje za dodatno pokojnino bo po letu 2016 še bolj privlačno, saj bo poleg davčne olajšave, ki jo zavarovanje nudi, uvedba življenjskih ciklov popestrila izbiro skladov in omogočila posameznikom izbiro.

Kako povečati pokojnino?
Pokojnino lahko povečano s čimprejšnjo vključitvijo v dodatno pokojninsko varčevanje pri Moji naložbi. Vaše vplačane premije bomo preudarno plemenili in skupaj prispevali k vaši višji dodatni pokojnini.
mag. Mojca Gornjak

promocijsko besedilo

© Vse pravice pridržane | Tridea d.o.o., Podkraj pri Zagorju 3A, 1410 Zagorje ob Savi